REGULAMIN PROMOCJI „VOUCHER PODARUNKOWY”

1. Informacje podstawowe

 1. Organizatorem promocji „Voucher podarunkowy” (dalej zwanej „Promocją”) jest Galileo Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wielickiej 40; NIP: 5252987853, (dalej zwane „Organizatorem”).
 2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie promocji „Voucher podarunkowy”, dostępnym on-line na stronie internetowej www.galileomedical.pl/regulamin-promocji  (dalej zwanym „Regulaminem”).
 3. Uczestnikiem Promocji (dalej zwanym „Uczestnikiem”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, akceptująca postanowienia Regulaminu, chcąca dokonać zakupu usługi przeprowadzonej przez Organizatora objętej Promocją.
 4. W przypadku gdy korzystającym z usług jest osoba niepełnoletnia wówczas musi być wyrażona zgoda przez opiekuna prawnego. Ponadto w trakcie zabiegu opiekun powinien towarzyszyć osobie niepełnoletniej.

2. Zasady promocji

 1. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 2. Korzystając z Promocji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. Promocja trwa od dnia 1 marca 2024 r. do  dnia 31 lipca 2024 r. i dnia obejmuje rabat wskazany na voucherze na wizytę w Galileo Medical z zakresu rehabilitacji, masaży, zdrowia psychicznego i seksuologii z wyłączeniem usług świadczonych przez Dariusza Straszewskiego.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie zakupu realizowanej przez Organizatora usługi wskazanej w ustępie poprzedzającym.
 5. Przy dokonaniu czynności zakupu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Uczestnikowi zostanie przyznany rabat zgodnie ze wskazaniem na voucherze na 1 z usług wymienionych z kategorii wymienionych w ustępie 3.
 6. Rabat jest jednorazowy i nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
 7. Miejscem realizacji wybranej usługi są placówki Galileo Medical Sp. z o.o: (i) Wielicka 40 Warszawa; (ii) Krakowskie Przedmieście 8/5 Warszawa
 8. W celu umówienia się na usługi objęte Promocją należy umówić się: (i) telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 103 12 00 (Warszawa), (ii) mailowo na adres: biuro@galileomedical.pl ,  (iii) poprzez stronę internetową www.galileomedical.pl lub (iv) osobiście w placówkach Galileo Medical 
 9. W celu realizacji usługi objętej Promocją należy okazać otrzymany Voucher w dniu wizyty pracownikom rejestracji Galileo Medical Sp. z o.o.

3. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@galileomedical.pl i / lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Wszelkie przesyłane Reklamacje, o których mowa w ust. 1 powinny zawierać co najmniej imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz dokładny opis reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, a osoba je zgłaszająca zostanie poinformowana przy wykorzystaniu podanych przez nią danych kontaktowych.

4. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Galileo Medical Sp. z o.o. Wielicka 40, 02-657 Warszawa.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w placówce Galileo Medical Sp. z o.o.

5. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje związane z Promocją Uczestnicy mogą otrzymać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail biuro@galileomedical.pl oraz telefonicznie pod numerem (22) 103 12 00 (Warszawa), lub bezpośrednio w placówce Organizatora
 2. Odpowiedzi mailowe będą udzielanie w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania zapytania przez Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z Promocją, jest sąd powszechny w Warszawie, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Skontaktuj się z nami i już teraz umów wizytę z jednym z naszych specjalistów